در مورد کنترل کیفیت خود چطور؟

2020-09-29

1) بازرسی 100 of از هر محموله توسط QC ما. م

2) کارگران ماهر در مدیریت فرآیندهای تولید و بسته بندی به هر جزئیات اهمیت می دهند. QC به ویژه مسئول بررسی کیفیت در هر فرآیند است.